SPOTLIGHT - Next talks
11 September, 14-15
Aula 1-14, Broletto, P.zza Vittoria, 15, Pavia
Maria Paola Sforza Fogliani

"Who Watches the Watchmen? Anti-Exceptionalism About Logic" (provisional)
11 September, 15-16
Aula 1-14, Broletto, P.zza Vittoria, 15, Pavia
Dr. Luca Zanetti

TBA
19 September, 14:30-15:30
Aula 1-14, Broletto, P.zza Vittoria, 15, Pavia
Luca Bischetti

TBA